logo    OBALY TRNAVA, spol. s r.o.  Obaly pre Vás  papierové a plastové výrobky - malopredaj a veľkoobchod 

NOVINKY

arr3Obchodné podmienkyObchodné podmienky   Obchodné podmienky OBALY TRNAVA s.r.o.   Nakupovanie tovaru na našich... arr3Odstúpenie od ZmluvyOdstúpenie od zmluvy   Nižšie je uvedený vzor odstúpenia od zmluvy, ktorý si viete skopírovať a v...

KONTAKTY

OBALY TRNAVA, spol. s r.o., Jozef Jánošík- konateľ
predajňa:Internetový predaj prenosnou ERP
917 01 Trnava, Ičo:36 259 900, Ič DPH SK2021819602
tel: +421 903 404 807
obaly(a)janosik.sk
E-shop: otvorený nonstop


Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky OBALY TRNAVA s.r.o.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ - Kupujúci: je osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu vykonala objednávku. Podľa zákona č.102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. (ďalej „kupujúci“)

Predávajúci: je prevádzkovateľ internetového obchodu www.obaly.sk, obchodné meno: ObalyTrnava s.r.o. so sídlom Radlinského 1 , 91701 Trnava, e-mail: obaly@janosik.sk, IČO:36 259 900 IČ DPH SK2021819602 Tel. Č: 0903404807, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Mesto: Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14767/T, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet ( ďalej „ predávajúci“)

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Tovar: sú všetky produkty uvedené na stránkach internetového obchodu www.principessa.sk

Objednávka

1.

Spotrebiteľ - kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.obaly.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou alebo telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom  a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámení. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje (e-mailom alebo telefonicky) s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi predbežnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

Dodacie lehoty

1.

Kupujúci si môže zvoliť dopravu tovaru a to buď  dopravu pomocou Slovenskej pošty alebo osobne.

2.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3.

Tovar je expedovaný v čo najkratšom termíne, pričom Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru Predávajúcemu.

 4.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho v čase objednania tovaru. Výška kúpnej ceny produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.

Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.

Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) osobný odber

b) cez Slovenskú poštu (ceny za listové zásielky do 0,100 kg 2,16 EUR do 0,500 kg 2,86 EUR od 0,501 kg 3,86 EUR ceny za balíček od 0,501 kg 4,68 EUR)

c)Kuriérom ( ceny za KURIERA od 0,501 kg 5,68 EUR ceny za KURIERA od 2,001 kg 7,68 EUR ceny za KURIERA od 15,001 kg 9,68 EUR ceny za KURIERA od 20,001 kg 10,68 EUR )

 

5.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

6.

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci nevyžaduje platbu vopred, avšak ak suma objednávky je väčšia ako 200 EUR môže Predávajúci môže požadovať uhradiť predfaktúru.

7.

V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z účtovanej sumy za každý deň oneskorenia.

8.

Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list. Predávajúci je platca DPH.

9.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľovi odporúčané skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy

1.

Kupujúci, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené do sídla predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar na adresu:

ObalyTrnava s.r.o. Radlinského 1, 917 01 Trnava IČO:36 259 900

3.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je potrebné posielať na e- mail :obaly@janosik.sk

4.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

5.


Produkt nesmie byť poškodený, používaný, nemusí byť v pôvodnom obale,  spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. 

6.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.

Tovar neposielajte späť na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a bude Vám vrátený späť.

8.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

10.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

d) z dôvodu vypredania zásob

V prípade úhrady kúpnej ceny Kupujúcim alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

Záruka a servis, reklamácie

1.

Právna úprava zodpovednosti za vady sa riadi ustanoveniami § 620 a nasl. Obč. zák.

2.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený  u predávajúceho na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.

Záručná doba na každý tovar je 2 roky a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady, ak reklamáciu kupujúci neuplatní včas ( teda v záručnej dobe) zanikajú  mu práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

4.

Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

5.

Nie je možné uznať reklamáciu ak  poškodenie vzniklo:

  1.     prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  2.     používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  3.     mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,

6.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.

Kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho:

ObalyTrnava s.r.o. Starohájska 6, 917 01 Trnava IČO:36 259 900

8.

V prípade uplatnenia reklamácie u predavajúceho má kupujúci právo na úhradu nákladov spojených s uplatnením práva vyplyvajúceho zo zodpovednosti za vady.

Alternatívne riešenie sporov:

Právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

V prípade vzniku sporu medzi účastníkmi je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 

Ak Kupujúci - Spotrebiteľ má za to že jeho reklamácia alebo vec nebola primerane vybavená, je spotrebiteľ povinný obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. 

Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť.

Stránka kde kupujúci nájde potrebné informácie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

 

Kupujúci Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Viac informáci sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Neupravené právne vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č.40/1964 Zb., Zákona 250/2007 Z.z., Zákona 122/2013 Z.z.,  Zákona č. 102/2014 Z.z.,

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

VIII.

Orgán dozoru nad nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2015.

 

MDg4OD